Aktuální stav přijímacího řízení

.

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení.

 

K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy.

Termín podání přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2018.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

 • Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou.
 • Mimořádně pozitivní vztah k přírodě,  hluboký zájem o přírodu, les, ekologii a myslivost.
 • Přiměřený zdravotní stav s prokázáním zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost si nechte potvrdit na přihlášce registrujícím praktickým lékařem (pro přijetí do oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze a velkou zátěží, závažnými alergickými chorobami dýchacího ústrojí nebo alergiemi v případě práce v terénu, záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel a závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy, vylučujícími středně velkou fyzickou zátěž). Zdravotní rizika v průběhu vzdělávání posoudí podle potřeb u jednotlivých žáků smluvní lékař školy.
 • Bodové hodnocení předchozího vzdělávání - na konci 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy:

Průměr  z  8.  a  9. třídy                    Body
1,00        až           1,21                     100
1,22        až           1,41                       92
1,42        až           1,61                       83
1,62        až           1,81                       75
1,82        až           2,01                       67
2,02        až           2,21                       58
2,22        až           2,41                       50
2,42        až           2,61                       42
2,62        až           2,81                       33
2,82        až           3,01                       25
3,02        až           3,21                       17
3,22        až           3,44                         8
3,45        až           5,00                         0

 • Jednotná přijímací zkouška, viz § 60 a následující zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termíny stanoví MŠMT do 30. 9. 2017. Budeme hodnotit počet získaných bodů z testů z matematiky a z českého jazyka a literatury (cizinci jednotnou zkoušku z CJL nekonají a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru bude ověřena rozhovorem). Maximum je 100 bodů (50 MAT+50 CJL), minimum je 20 bodů (10 MAT + 10 CJL).
 
 • Na celkovém hodnocení splnění kritérií se 60% podílí bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky  a 40% bodové hodnocení předchozího vzdělávání. Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr včetně zohlednění soutěží.

Termín podání přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2018.

Souhrnné informace o jednotné přijímací zkoušce

Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT takto:
1. termín 12. dubna 2018
2. termín 16. dubna 2018

Náhradní termíny jsou 10. 5. 2018 a 11. 5. 2018.

Tiskopis - přihláška

Údaje o škole do přihlášky

Jakmile škola obdrží od uchazeče přihlášku ke studiu, bude tato uchazeči písemně potvrzena s doplněnou důležitou informací. Seznam uchazečů seřazený podle výsledku příjímacího řízení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn a aktualizován na webu školy a na vývěsce ve vchodu do školy.


Ing. Miroslav Kutý
ředitel školy

.

 

Přijetí přestupem

Jste žáky střední školy, nezvolili jste si ten "pravý" obor ke studiu a máte kladný vztah k přírodě ?
Nabízíme vám možnost přestupu do 1. i vyšších ročníků na naši školu.

Kontaktujte nás:
sls@slshranice.cz nebo na telefonním čísle
+420 581 601 231 nebo +420 603 955 446

Žádost o přijetí přestupem

 

Základní informace o studiu naleznete zde

Navštivte nás

Školu lze samozřejmě navštívit "za plného provozu" a  při tom zavítat také do vyučování. Případné zájemce po předchozí domluvě na níže
uvedených telefonních číslech rádi  přivítáme kdykoliv.
( +420 581 601 231 nebo +420 603 955 446)

___________________________________________________

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským
úřadem Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje vydává zápisové lístky uchazečům o studium, kteří nejsou žáky základní školy a mají trvalé bydliště na území Olomouckého kraje. Žákům základních škol je vydává příslušná základní škola. Žákům, kteří mají trvalé bydliště mimo Olomoucký kraj, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého bydliště.

Žadatel má 2 možnosti, jak zápisový lístek získat:

1. OSOBNÍ ODBĚR:

 • Zápisový lístek si uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může vyzvednout osobně na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc (výšková budova naproti hlavnímu nádraží), 10. patro, kancelář 1018.
  • úřední hodiny:

  Po      8:00 – 17:00 hod
  Út       8:00 – 15:00 hod
  St       8:00 – 17:00 hod
  Čt       8:00 – 14:00 hod
  Pá      8:00 – 14:00 hod

  • telefonicky je možné domluvit i jiný čas
  • k vyzvednutí je třeba mít u sebe občanský průkaz

                                                           
2. ZASLÁNÍ POŠTOU:

 • Uchazeč vyplní Žádost o vydání zápisového lístku a na jejím základě mu bude zápisový lístek zaslán poštou do vlastních rukou.
 • Žádost naleznete na stránkách Olomouckého kraje.
 • Žádost je dostupná ve dvou variantách:
  • elektronický formulář, jehož prostřednictvím se Žádost odešle přímo z Internetu
  • formulář ve formátu PDF, který je možné vytisknout a zaslat poštou

 

  • Elektronický formulář je označen jako Žádost o vydání zápisového lístku. Pro jeho využití je nutné do počítače instalovat aplikaci 602XML Filler, kterou si jednoduše nainstalujete pomocí odkazu pod formulářem. Instalací nevystavujete počítač zvýšenému bezpečnostnímu riziku. V případě potřeby je možné využít Návod k instalaci 602XML Filler.

Ztráta zápisového lístku - vydání náhradního

V případě, že uchazeč ztratí zápisový lístek, může si zažádat o vydání náhradního zápisového lístku. Žádost o vydání náhradního zápisového lístku je zveřejněna také na stránkách Olomouckého kraje. Její součástí je i čestné prohlášení, které musí podepsat uchazeč a v případě nezletilého uchazeče i zákonný zástupce. Vyplněnou žádost s podepsaným čestným prohlášením zašle uchazeč poštou na adresu krajského úřadu  nebo předá osobně.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte
Mgr. Lucii Kropáčkovou

tel. č.: 585 508 559
e-mail: l.kropackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RAO, PSČ: 779 11, patro: 10.p, kancelář: 1015